Nya förmåner till personer med funktionsnedsättning i form av omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning

Från år 2019 kommer vårdbidrag och handikappersättning avskaffas. I stället ska de ersättas med omvårdnadsbidrag till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning och en mer renodlad merkostnadsersättning för både vuxna och barn som har omfattande merkostnader p.g.a. en funktionsnedsättning.

Det tidigare systemet med stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning, handikappersättning och vårdbidrag har i stort sett varit oförändrade sedan början av 1980-talet.

En förändring är t.ex. att båda vårdnadshavarna kan ansöka om omvårdnadsbidrag.

Omvårdnadsbidrag

Ges till vårdnadshavare vars barn på grund av funktionsnedsättning har behov av omvårdnad och tillsyn under minst sex månader. 

Skillnader mot vårdbidraget:

  • Bara omvårdnad och tillsyn. Merkostnader lyfts ut.
  • Båda föräldrar, och den som jämställs med föräldrar, kan beviljas bidraget.
  • Rätt till förkortad arbetstid med upp till 25 procent per förälder även när barnet har fyllt åtta år.

Merkostnadsersättning

Renodlad ersättning för både vuxna och barn som enbart täcker merkostnader. Ersätter handikappersättningen men skiljer sig något:

  • Merkostnadsersättningen ersätter endast merkostnader. Hjälpbehovet vägs inte in i bedömningen.
  • Tröskeln in i ersättningen sänks och taket höjs något jämfört med dagens stöd.
  • Både vuxna och föräldrar till barn kan beviljas merkostnadsersättning.
  • Det finns fem nivåer, från 30 procent till 70 procent av prisbasbeloppet, till skillnad mot handikappersättningens tre nivåer.

Lämna en kommentar