Orimliga villkor för bostadslån i praktiken

Bankerna kräver normalt att man ska klara en ränta på mellan 6-7,5 procent om man ska låna till ett bostadsköp. Det låter ju stabilt men det är många faktorer man inte tar hänsyn till. Då de med glädje lånar ut till 90, 95 eller t.o.m. 100% av bostadens pris, även om man säger något annat sätter man låntagaren i en svår sits inför den kommande nedgången på bostadsmarknaden som vi redan har sett i länder som danmark, storbrittaninen och spanien. Man tar heller inte hänsyn till förändringar i en persons arbetssituation, som många trots allt kommer att drabbas av. Även om alla inte förlorar jobbet, kommer lönerna att pressas av arbetskraftskonkurrens från utlandet och personer med rörliga löner kommer att få se minskade inkomstnivåer under många år framöver.

Inkomster som är skattefria

Med de höga skattesatser som det generellt är i Sverige kan det vara intressant att känna till de inkomster som inte beskattas.

För skolungdomar som inte tjänar mer än 18199kr under 2009 är t.ex. inkomsten skattefri.  För övriga som har arbetsinkomst eller pension finns det ett grundavdrag som uppgår till 33000kr för en årsinkomst mellan 116400 och 133600kr och som sedan trappas ner och uppgår till 12600kr om man har en inkomst över 336 600kr. För pensionärer med inkomst upp till och med 363400kr tillämpas ett höjt grundavdrag.

Stipendier är skattefria under förutsättning att de inte är ersättning för arbete, om de inte betalas ut periodisk, d.v.s. om de inte betalas ut mer än tre år i rad eller under flera år.

Du kan sälja bär och svamp för upp till 12500kr utan att behöva betala skatt.

Du kan sälja dina gamla prylar. Vinst vid försäljning av personlig egendom upp till 50000kr är skattefri. Känner du inte till inkomstpriset får du räkna av 25% från försäljningspriset. Det innebär att du kan sälja prylar för 66666kr per år utan att betala skatt.

Hyr du ut din sommarstuga får du dra av 12000kr och dessutom 20% av hyran.  Det innebär att en hyra upp till 15000kr per år är skattefri. Det gäller också om du hyr ut ett rum i din villa. Hyr du ut din lägenhet får du utöver 12000kr dra av den hyra eller avgift du själv betalar för den uthyrda delen. Fribeloppet gäller per fastighet.

Den som bor i hyresrätt eller bostadsrätt kan få avdrag på hyran för att sköta trappstädning eller gemensam trädgård. Om detta sker inom ett öppet system för självförvaltning är den ersättningen skattefri så länge ersättningen inte överstiger lägenhetens andel av den totala utgiften för dessa förvaltningsuppgifter.

Pokervinster från ett EES-land (EU-länderna samt island, norge och lichtenstein) beskattas inte. Detsamma gäller sporttips, bingo, totalisatorspel, lotteri och premieobligationsvinster.

En tävlingsvinst är skattefri upp till 1300kr om den inte består av kontanter eller liknande och saknar samband med din anställning.

Räntan på ett sparkonto är skattefri om den understiger 100kr. Om man har flera konton i en bank ska den totala räntan understiga 500kr för att vara skattebefriad. Ränta på återbetald skatt och intäktsränta på skattekontot är också skattefri.

Arv och gåvor är skattefria.

Barnbidrag, begravningshjälp, bistånd, bostadsbidrag, handikappersättning, hemsjukvårdbidrag, hemvårdsbidrag, underhåll till fängslade, underhåll till sjukhuspatienter samt vittnesersättning är skattefri.

Läs mer i inkomstskattelagen (1999:1229 kapitel 8

Skaffa en komplett webbsida med wordpress

Har du en domän som du vill tjäna pengar på, men inte riktigt kommit igång med innehållet på siten. Det är lätt att komma igång med wordpress och du kan också med några enkla justeringar förbättra sidans rank i sökmotorerna. Har du inte tid med detta så har dreambuilders ett riktigt bra sommarerbjudande där du får en färdig sida till ett rabatterat sommarpris, eller t.o.m. få den gratis om du vinner i tävlingen.

Krisen är över. Snart kommer kollapsen.

Hösten 2008 slog finanskrisen till med stor kraft mot samhället. Många har blivit arbetslösa och fler kommer det att bli. Men det är egentligen bara en relativt liten grupp som drabbats hårt.  Främst de som bor i hyresrätt och som har små marginaler. En del andra som försökt göra snabba klipp på bostadsmarknaden eller aktiemarknaden och de som överbelånat sig och köpt övervärderade bostäder slogs naturligtvis också ut när bubblan började pysa hösten 2008 och räntorna steg över 4%. Men sedan dess har räntorna sjunkit, elpriset gått ner och skatten på arbete sänkts. Den svaga kronan har också gynnat många företag och Stockholmsbörsens generalindex har stigit med ca 20% under första halvåret 2009.  Bostadspriserna steg marginellt under första halvåret 2009 även om de nu har börjat sjunka igen.

Den svaga kronan påverkar de svenska matpriserna kraftigt då runt hälften av våra livsmedel importeras,  En svag krona innebär därmed direkt högre matpriser i butik. Även detta drabbar dem med liten inkomst där maten är en stor del av hushållsbudgeten, men inte så mycket ett arbetande par med höga löner där bostadslån och boendekostnaden är den stora utgiften.

Men nu kommer arbetslösheten att öka även för tjänstemän t.ex. inom it-branschen. På ett par års sikt kommer räntorna och elpriset att stiga. Antagligen ganska kraftigt. Bundna avtal för ränta respektive elpris har redan stigit avsevärt, vilket betyder att man väntar sig betydande höjningar på dessa områden. Detta kommer leda till tvångsförsäljningar av bostäder med kraftigt minskade priser som följd, samt en minskad konsumtion. Många fler företag kommer att göra nyemmissioner och när det inte finns pengar till alla kommer många fler företag gå i konkurs.

Den som trodde att den västa ekonomiska krisen sedan 30-talet skulle vara över på ett halvår, kortare tid än it-krashen i början av tvåtusentalet har antagligen inte varit med särskilt länge, eller har åtminstone kort minne. Kollapsen kommer antagligen att förvärras av någon stor yttre katastrof. Om det blir en sjukdomsepedemi, jordbävning eller något annat är svårt att säga. Men det kommer, var så säker.

Min pension och din pension

Pension från staten.

Summan som sätts av  till det statliga pensionssystemet motsvarar 18,5 procent av lönen. Den största delen av avgiften, 16 procent, går till inkomstpensionen och 2,5 procent till premiepensionen som var och en får placera själv i PPM-fonder. Man tjänar in statlig pension på alla skattepliktiga inkomster upp till en inkomst på 29.100 kronor i månaden. Högre inkomster ger ingen statlig pension.

Inkomstpension

Inkomstpensionen ersätter folkpensionen och ATP-pensionen i det gamla pensionssystemet. Och de som är födda 1954 eller senare omfattas helt av det nya pensionssystemet med inkomstpension. Men de som är födda 1953 eller tidigare får både inkomstpension från det nya systemet och något som kallas tilläggspension från det gamla systemet. Tilläggspension är ett nytt namn för det som tidigare hette folkpension och ATP. Hur mycket inkomstpension och tilläggspension var och en tjänat in framgår av uppgifterna i det orange kuvertet som Försäkringskassan skickar ut varje år. Där finns också en prognos för hur stor inkomstpensionen tillsammans med eventuell tilläggspension blir när man går i pension.

Premiepension.

Den som vill kan själv placera premiepensionen i fonder genom Premiepensionsmyndigheten PPM. För den som inte väljer någon fond placeras pengarna i statliga Sjunde AP-fondens premiesparfond. Uppgifter om hur mycket PPM-fonderna är värda och en prognos för hur mycket de kan ge i pension i framtiden redovisas också i det orange kuvertet från Försäkringskassan.

Garantipension

Den som själv inte har arbetat ihop en tillräcklig pension garanteras en utfyllnad med garantipension. Utfyllnaden finansieras via statsbudgeten. Garantipensionen kan tidigast betalas ut från 65 års ålder. För att få rätt till garantipension måste du ha bott minst tre år i Sverige. För att få full garantipension krävs att du har bott minst 40 år i Sverige från och med det år du fyllde 16 år till och med det år du fyller 64 år. Har du bott i Sverige kortare tid minskar storleken på garantipensionen motsvarande det antal bosättningsår du har. Har du till exempel bott 20 år i Sverige har du rätt till halv garantipension.


pension
pension

Pension från arbetsgivare.

Avtalspension

Facken och arbetsgivarna har i många fall kommit överens om avtalspension, även kallad tjänstepension. Alla anställda på arbetsplatser med kollektivavtal, 90 procent av löntagarna, tjänar in avtalspension. Arbetsgivaren betalar in premien till avtalspensionen och grundregeln är att den ger ungefär 10 procent av lönen. Det finns fyra olika system för avtalspensionerna.

KPL_KL (PFA) för anställda i kommuner och landsting.

PA-03 för statligt anställda.

ITP för privatanställda tjänstemän med kollektivavtal.

SAF-LO-avtalspension för privatanställda arbetare.

Alla får placera hela eller delar av sin avtalspension själva i traditionellt pensionssparande eller i fonder. Alla får också ett brev från pensionsbolagen varje år där det står hur mycket avtalspensionen är värd och en prognos för hur stor pensionen blir i framtiden.

Privat pensionssparande.

Den som vill avstå en del av sin lön i dag för att få mer pengar som pensionär kan pensionsspara privat. Alla kan få göra avdrag för pensionssparande på upp till 12000kr per år. Det privata pensionssparandet läggs ovanpå den statliga pensionen och avtalspensionen. De andra pensionerna minskas aldrig på grund av att man tar ut en privat pension. Bolagen skickar ut uppgifter om hur mycket sparandet är värt varje år.

Prisbasbeloppet sänks 2010

Prisbasbeloppet sänks nästa år med 400 kronor jämfört med beloppet för 2009. Det innebär att prisbasbeloppet blir 42 400 kronor 2010.Det förhöjda prisbasbeloppet, som bland annat ligger till grund för pensionspoäng, sänks med 300 kronor till 43 300 kronor för 2010.

Beräkningarna av prisbasbeloppet görs av SCB utifrån förändringar av konsumentprisindex. Både prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet ska även godkännas av regeringen.

Det är första gången prisbasbeloppet sänks. För garantipensionärerna ger sänkningen mellan 63 och 73 kronor lägre pension per månad.
Den högsta sjukpenningen sänks med 6 kronor per dag och den högsta sjukpenninggrundande inkomsten från 321 000 till 318 000 kronor om året. Även föräldrapenningen påverkas. Den sänks med 8 kronor per dag, och studiemedel sänks med 73 kronor per fyraveckorsperiod. Fribeloppet för studenter sänks med 1000 kronor per år från 107 000 kronor till 106 000.

Detta får till följd att många kommer få mindre marginaler. Speciellt då höga råvarupriser kommer ge högre priser på sikt trots att konsumentprisindex minskat.